Přepnout na navigaci

Podmínky pro přijetí na SPŠ do EAP, STR, TLY

Podmínky pro přijetí ke studiu na SPŠ pro školní rok 2021/2022 v 1. kole přijímacího řízení

Přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 pro přijetí do 1. ročníku od 01.09.2021 budou na naší škole probíhat formou jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka (Cermat) v termínech stanovených MŠMT.

Termín odevzdání přihlášek: do 01.03.2021.

Termín přijímacích zkoušek: 12.04. a 13.04.2021.

Podmínky pro přijetí ke studiu:

  • úspěšné vykonání jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky (úspěšným vykonáním jednotné přijímací zkoušky se rozumí získání nenulového výsledku jak z matematiky, tak z českého jazyka). Uchazeč, který nevykoná úspěšně jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky nebude ke studiu přijat)

Při rovnosti bodů bude upřednostněn uchazeč s lepším prospěchem v předmětu matematika (prospěch z MAT na ZŠ uvedený na vysvědčení).

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě výše uvedených podmínek. Přijímáni budou uchazeči do naplnění kapacity oborů.

Podrobnější informace týkající se přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách do 31.01.2021.

 

Kritéria pro přijetí ke studiu na SPŠ pro školní rok 2020/2021 v 1. kole přijímacího řízení

Při přijímání uchazečů ke studiu budou rozhodující následující kritéria:

  • úspěšné vykonání jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, získání nenulového počtu bodů z každého centrálně zadávaných didaktických testů (uchazeč, který nevykoná úspěšně jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka nebo matematiky nebude ke studiu přijat)
  • celkový průměrný prospěch ze všech předmětů (kromě chování) v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.

Podíl hodnocení: 75 % výsledek jednotné přijímací zkoušky, 25 % prospěch ze ZŠ. Při rovnosti bodů bude upřednostněn uchazeč s lepším průměrným prospěchem v předmětech matematika a fyzika v 1. pololetí 8. ročníku, 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě výše uvedených kritérií. Přijímáni budou uchazeči do naplnění kapacity oborů. Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost potvrzená lékařem na formuláři přihlášky ke studiu (týká se všech oborů).
Pokud má uchazeč doporučení z pedagogicko-psychologické poradny ohledně uzpůsobení podmínek přijímací zkoušky, je povinen ho doručit současně s přihláškou.
Od školního roku 2019/2020 již není povoleno využití starých formulářů!!!

Na formuláři přihlášky musí být řádně vyplněny veškeré požadované údaje, včetně telefonních kontaktů a e-mailové adresy na zákonného zástupce. Pokud budou údaje na přihlášce neúplné, nemůžeme přihlášku zařadit ke zpracování.

Přihláška ke studiu ve středním vzdělávání je ke stažení na stránkách MŠMT, nebo ji zakoupíte v prodejnách SEVT.

 

Kapacity oborů

STROJÍRENSTVÍ – kapacita 210 míst

Žáci podávají přihlášku pouze do oboru (23-41-M/01 Strojírenství) – neuvádějí specializaci (NC, PG, IT….).

Specializaci žáci uvedou v případě přijetí na zápisový lístek. Důvodem je předběžné rozdělení do tříd dle specializace. Pozdější změna specializace bude možná pouze v případě, že bude na zvolené specializaci volná kapacita a upřednostněni budou žáci s lepším prospěchem.

TECHNICKÉ LYCEUM – kapacita 30 míst

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ – kapacita 30 míst

 

Termíny

Nejzazší termín pro doručení přihlášky ke studiu na střední škole: 01.03.2020.

Termín konání pouze 1. kola přijímacího řízení: 

  • pondělí 08.06.2020

Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí.

(PRO ROK 2020 NEPLATÍ -> Uchazeč může jednotnou zkoušku z CJL a MAT konat dvakrát, v prvním termínu ve škole uvedené v přihlášce na 1. místě, ve druhém termínu ve škole uvedené na přihlášce na druhém místě. Uchazeči se započítává lepší dosažený výsledek jednotlivých testů jednotné zkoušky.)

 

Další kola přijímacího řízení - NEPLATÍ PRO ROK 2020

(PRO ROK 2020 NEPLATÍ -> Není omezen počet přihlášek ani počet škol (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií, oborů vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoří) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání.)

 

Zápisový lístek

  • svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (zveřejnění výsledků na internetu),
  • lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu); pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává,
  • zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem, ostatním uchazečům krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území ČR, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území ČR nepobývá,
  • zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.

Pokud si přijatý uchazeč zvolí jinou školu, sdělí tuto informaci neprodleně na sekretariát školy, kam byl přijat, ale nehodlá nastoupit. Urychlíte tím přijímací řízení a umožníte tím přijetí dalších uchazečů.

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE ŽÁKŮ PŘIJATÝCH DO 1. ROČNÍKŮ SE NEBUDOU KONAT. Veškeré organizační pokyny budou rodičům zaslány na jejich e-mailovou adresu!

POZVÁNKY JIŽ NEBUDOU ROZESÍLÁNY!

 

nahoru