Přepnout na navigaci

Podmínky pro přijetí na SPŠ do EAP, STR, TLY

Kritéria pro přijetí ke studiu na SPŠ pro školní rok 2023/2024 v 1. kole přijímacího řízení

V oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka v termínech stanovených MŠMT.

Termín odevzdání přihlášek: do 01.03.2023

Termín přijímacích zkoušek: 13.04. a 14.04.2023

Termín zveřejnění seznamu přijatých uchazečů: 28.04.2023

Termín odevzdání zápisového lístku: do 10ti pracovních dní od zveřejnění výsledků

 

Kritéria pro přijetí ke studiu – platí pro všechny obory:

  • úspěšné vykonání jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka i matematiky (úspěšným vykonáním jednotné přijímací zkoušky se rozumí získání nenulového počtu bodů jak z matematiky, tak z českého jazyka). Uchazeč, který nevykoná úspěšně jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka i matematiky, nebude ke studiu přijat)
  • prospěch ze základní školy – v případě rovnosti bodů rozhoduje lepší prospěch z předmětů matematika a fyzika na základní škole
  • doložení zdravotní způsobilosti ke studiu potvrzením od lékaře na přihlášce (platí pro všechny obory)

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě výše uvedených podmínek. Přijímáni budou uchazeči do naplnění kapacity oborů.

 

Kapacity oborů

STROJÍRENSTVÍ – kapacita 150 míst

Žáci podávají přihlášku pouze do oboru (23-41-M/01 Strojírenství) – neuvádějí specializaci. Specializaci žáci uvedou v případě přijetí na zápisový lístek. Důvodem je předběžné rozdělení do tříd dle specializace. Pozdější změna specializace bude možná pouze v případě, že bude na zvolené specializaci volná kapacita a upřednostněni budou žáci s lepším prospěchem.

TECHNICKÉ LYCEUM – kapacita 60 míst

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ – kapacita 30 míst

 

Uzpůsobení podmínek přijímací zkoušky – pokud má uchazeč doporučení z pedagogicko-psychologické poradny ohledně uzpůsobení podmínek přijímací zkoušky, je povinen ho doručit současně s přihláškou.

Na formuláři přihlášky musí být řádně vyplněny veškeré požadované údaje, včetně telefonních kontaktů a e-mailové adresy na zákonného zástupce. Pokud budou údaje na přihlášce neúplné, nemůžeme přihlášku zařadit ke zpracování.

Přihlášku ke studiu žáci obdrží na své ZŠ nebo je ke stažení na stránkách MŠMT.

nahoru