Přepnout na navigaci

Informace pro rodiče žáků nastupujících do 1. ročníku

Informace pro školní rok 2024/2025

Zahájení školního roku 2024/2025 bude v pondělí 02.09.2024.
Čas zahájení a umístění tříd bude zveřejněn na internetu v týdnu od 30.08.2024. Při zahájení školního roku žáci předloží třídnímu učiteli ke kontrole vysvědčení z 9. třídy ZŠ (kontrola ukončení povinné školní docházky).

Důležité upozornění: rodiče žáků jsou povinni oznámit příslušné zdravotní pojišťovně, že syn (dcera) nastoupil ke studiu na střední škole a doložit potvrzení.

Školní řád – je třeba, aby se rodiče seznámili se školním řádem, hlavně s paragrafy, které se týkají docházky do školy, omlouvání absence, zákaz kouření v prostorách školy apod. Používání mobilních telefonů je možné jen o přestávce.

EDUPAGE – komunikace školy s rodiči a žáky je zajištěna prostřednictvím aplikace EduPage na adrese: https://sokolska.edupage.org.
Součástí EduPage je Elektronická žákovská knížka, Docházkový systém, Stravovací systém a další moduly. Nutnou podmínkou použití je vytvoření účtu pro rodiče i žáky. Žákům i rodičům, kteří uvedli e-mailovou adresu, budou přístupové údaje zaslány do 10.08.2024.
V EduPage jsou k dispozici informace o klasifikaci žáka, docházce, absenci a aktuální informace týkající se provozu školy a umožňuje komunikaci mezi učiteli a rodiči vč. např. omlouvání absence. Rodič má tak k dispozici aktuální informace o dění ve škole.
EduPage lze použít na PC, tabletu nebo i mobilním telefonu (doporučeno – dostupné pro Android a iOS).

Elektronická žákovská knížka (je součástí EDUPAGE) – klasifikace žáků, omlouvání a evidence absence, rozvrhy, suplování, nástěnky.

Stravování (na EDUPAGE) – je ve vlastní školní jídelně v suterénu školy. Cena oběda je 50 Kč (bude přesněno do konce června). Je možnost výběru ze 3 jídel. Pro objednávání obědů je zaveden kreditní systém, který je součástí stravovacího systému v EduPage. Obědy se platí bezhotovostně, nejlépe trvalým příkazem. Pokud si chtějí žáci objednat, musí mít na účtu dostatečný kredit. Připsání kreditu na účet žáka trvá 2–3 pracovní dny. Optimální částka na obědy za 1 měsíc je 1100 Kč. Pro objednání obědů na měsíc září je třeba provést platbu do 25.08.2024.
Částku poukazujte na číslo účtu: 35-2271720287/0100 KB a variabilní symbol je osobní číslo žáka v Edupage (např. 18123), k platbě uvést do poznámky: jméno, třída a obědy (Petr Svoboda S1A obědy). Osobní číslo bude zasláno e-mailem a platí i pro ostatní školní platby.
Vyúčtování plateb probíhá na konci školního roku, zústatky budou žákům převedeny do dalšího školního roku. Objednávání a odhlášení obědů probíhá přes internet nebo mobil v EduPage přes modul Jídelna

Docházkový systém (je součástí EDUPAGE) – žák má vlastní čip, který používá jak pro vstup do školy tak i pro stravovací systém. Tyto čipy žáci dostanou od třídního učitele na třídnické hodině 02.09.2024. Místo čipu lze používat i školou objednaná ISIC karta.

Výuka cizího jazyka – hlavní cizí jazyk je ANJ. V oboru TLY a EAP je druhým povinným cizím jazykem NEJ.

Potvrzení o studiu – veškerá potvrzení budou na sekretariátě školy vydávána o prázdninách ve dnech 10.07., 24.07., a celý týden od 26.08. do 30.08.2024 vždy od 09:00 do 12:00. Vzhledem k čerpání dovolené budou potvrzení mimo úřední dny vydávána pouze po předchozí telefonické domluvě. V termínu 29.07.–16.08.2024 bude celozávodní dovolená a budova školy bude uzamčená. Úřední dny se ještě mohou změnit! Aktuální informace o úředních hodinách a čerpání dovolené budou vždy zveřejněny na www.sokolska.cz.

Ubytování mimobrněnských žáků si vyřizuje každý sám. (např. DM Cihlářská, Klášterského pro dívky, Čichnova, Pražská, Gorkého a Veveří). Seznam internátů je k dispozici v kanceláři školy.

Cenné věci zásadně nenosit do školy. Dojde-li ke ztrátě předmětu, musí žák ihned nahlásit případ krádeže prostřednictvím třídního učitele v kanceláři školy a v případě, že částka přesahuje 2000 Kč, je nutné také zajít na policii. Jedině při tomto postupu je možné, aby krádež příp. uhradila pojišťovna. Žáci jsou proti krádeži pojištěni školou.

Spolek rodičů – na škole pracuje Spolek rodičů. Třídní učitelé vytipují 1–2 rodiče, kteří by byli ochotní pracovat buď v třídním nebo celoškolském výboru Spolku rodičů. 

Studium – nároky na studium jsou velké. Nepodcenit začátek, proti ZŠ je zde jiný systém učení, žák musí mít zájem na vzdělávání.
Studium nedokončí asi 15 % žáků z důvodu:

  • špatná pracovní morálka,
  • špatně zvolený obor (nezájem o daný obor),
  • nestačí na studium.

Naopak 90 % žáků po absolvování naší školy odchází na vysokou školu.

Mimoškolní činnost:

  • na škole je možný přístup k internetu včetně WiFi připojení, každý žák má vlastní přihlašovací účet ke školní síti,
  • je možná účast v několika odborných kroužcích (CAM, robotika, kování),
  • je podporována účast v různých soutěžích jak odborných, tak sportovních.

Výuka v dílnách – žáci v oboru Strojírenství budou potřebovat do dílen pracovní oděv a pracovní obuv, dozví se od učitelů předmětu PRAXE na začátku školního roku.

Výpočetní technika – výuka výpočetní techniky a aplikace se prolínají téměř ve všech předmětech. K domácímu použití jsou bezplatné studentské verze profesionálních programů (SolidWorks, SolidCAM, MathCAD, Cinema4D) a dále licence MS Windows a MS Office.

Učebnice – nedoporučujeme kupovat žádné učebnice dopředu. Žáci si budou učebnice kupovat dle pokynů učitelů jednotlivých předmětů. Předpokládaná částka je 3500 Kč. Řeší se na začátku školního roku. 

Učebnice Německého jazyka pro obory TLY a EAP – ve dnech 03.–06.09.2024 budou vyučující německého jazyka vybírat peníze na učebnice němčiny, které následně škola objedná. S učebnicí Direkt interaktiv 1. díl pracují žáci 2 roky. Cena: 430 Kč.

Učebnice do matematiky, fyziky a chemie zatím nekupovat. Učebnice do MAT objedná škola, učebnice do FYZ se budou kupovat dle požadavků konkrétních vyučujících, učebnice CHE si mohou žáci odkoupit od 2. ročníků.

Burza učebnic (17.09.2024) – burza bude probíhat v době velkých přestávek. Studenti mladších ročníků zde mohou zakoupit učebnice do odborných i všeobecných předmětů.

Ostatní učebnice, pokud se vyučující rozhodne pro nákup hromadně pro celou třídu, zajistí knihovnice školy p. Maňásková pod hlavičkou školy za zvýhodněnou cenu. Žáci ze sociálně slabých rodin si mohou prostřednictvím "Žádosti o poskytnutí učebnic" učebnice na daný školní rok zapůjčit bezplatně v knihovně školy, formulář lze vyzvednou v knihovně školy nebo vytisknou ze stránek školy. Žádost stačí vyřídit v přípravném týdnu (srpen) nebo začátkem září.

Školní knihovna – má asi 24 000 výtisků, provozní doba je 09:30–14:30.

Tělesná výchova – pokud žák ze zdravotních důvodů nemůže cvičit, musí si od lékaře vyřídit uvolnění z TEV, ale ve výuce TEV je fyzicky přítomen.

Třídní schůzky rodičů jsou jedenkrát do roka – vždy v listopadu – volí se výbor Spolku rodičů, hovorový den s rodiči je třikrát do roka – leden, duben a červen.

ISIC karta – je jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta střední, vyšší odborné nebo vysoké školy. Od září si ji budou moci žáci pořídit ve škole za výhodnějších podmínek (350 Kč). Kartu navíc mohou používat místo čipu na vstup do školy, kopírku i obědy. Zájemci o ISIC kartu dostanou potřebné informace na třídnické hodině 02.09.2024 nebo je naleznou na stránce ISIC pro studenty.

 

Adaptační program

V termínu 03.09.–09.09.2024 a 19.09.2024 absolvují studenti 1. ročníků adaptační program organizovaný sdružením Podané ruce na zahradě jejich pobočky na ulici Hapalova 22 v Řečkovicích. Program probíhá venku dopoledne 8:00–11:30 nebo odpoledne 12:00–15:30. V případě deště probíhá program v herně školy. Cena: 150–180 Kč.

Cílem je zjištění vztahů v kolektivu, následné nastartování aktivit, jež jsou zaměřeny na posílení vztahů, důvěry, společné komunikace a vzájemné tolerance a zájmu jeden o druhého.

Školní poradenské pracoviště – kabinet 203, tel.: 541 427 135

Mgr. Šárka Bučková

  • výchovný poradce, metodik prevence (spolupráce s Pedagogicko-psychologickými poradnami)
  • kabinet 203, tel.: 541 427 135

Mgr. Elena Juránková

  • individuální psychologické poradenství (každé ÚTERÝ 9:00–14:00 v budově školy
  • kontakt 775 901 361, email: elenajurankova@seznam.cz

 

Spojení se školou

ústředna: 541 427 111

studijní oddělení: asistentka ředitele p. Sedláčková 541 427 192, vera.sedlackova@sokolska.cz

e-mail: posta@sokolska.cz

oficiální webové stránky školy: www.sokolska.cz

elektronická žákovská knížka: sokolska.edupage.org

nahoru