Přepnout na navigaci

Studijní obory SPŠ

Obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou

23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ – Všeobecné

Učební plán: Strojírenství – Všeobecné (*.pdf, 745 kB)

Absolventi tohoto programu se mohou uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích ve strojírenství (popř. v příbuzných technických odvětvích), a to při zajišťování konstrukční (popř. projektové) a technologické části výrobního procesu, při organizaci provozních činností, v obchodně-technických službách apod. V oblasti péče o provozuschopnost strojů, zařízení a dopravních prostředků apod. mohou nalézt uplatnění jak v podnicích strojírenských, tak i v nejrůznějších podnicích nestrojírenských odvětví (např. nestrojírenského průmyslu, energetiky, stavebnictví, dopravy, zemědělství aj.). Mohou se také uplatnit ve sféře drobného soukromého podnikání.

Příklady pracovních pozic, na kterých se mohou absolventi jako strojírenští technici v praxi uplatnit: konstruktér, technolog, mistr ve výrobě, dispečer, dílenský plánovač, kontrolor jakosti, technik investic a engineeringu, technický manažer provozu a další.

23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ - Počítačová grafika a průmyslový design

Učební plán: Strojírenství – Počítačová grafika a průmyslový design (*.pdf, 745 kB)

Absolventi najdou uplatnění nejen ve strojírenství, ale v celé řadě odětví. Mohou zastávat v zaměstnání funkci konstruktéra, designéra ve strojírenských firmách či podnicích a také najdou uplatnění v reklamních firmách či studiích. Mohou se zabývat i prodejem a školením grafických aplikací. Studium tohoto oboru a zaměření samozřejmě připravuje i na případné další studium na vyšší odborné či vysoké škole převážně technického a designérského směru.

23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ - Informační technologie

Učební plán: Strojírenství – Informační technologie (*.pdf, 773 kB)

Absolvent je připraven k pokračování studia na vysoké škole technického zaměření. Muže taky pracovat na úrovní technického pracovníka v IT oddělení a útvarech strojírenských podniků a firem. Stějně tak je připraven nasazovat, zajišťovat a spravovat prostředky IT v malých a středních firmách či zajišťovat obchodní a dodavatelskou činnost, poskytovat poradenské a konzultační služby v oblasti IT.

23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ - Počítačové řízení NC a CNC strojů

Učební plán: Strojírenství – Počítačová řízení NC a CNC strojů (*.pdf, 773 kB)

Moderní a dynamicky se rozvíjející způsob strojírenské výroby. Možnost využití automatizačních prvků s použitím aplikací výpočetní techniky.

23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ - Mechatronika

Učební plán: Strojírenství – Mechatronika (*.pdf, 993 kB)

Strojírenství specializace mechatronika je nové zaměření, které vzniklo vzhledem k rozvoji moderních technologií a na základě požadavků patrnerských firem zabývajících se výrobou zařízení pro strojírenství, automatizaci nebo energetiku.

Jedná se o propojení oborů strojírenství + informatika + elektronika a řízení. Umožňuje realizaci jednodušších, spolehlivějších a provozně ekonomičtějších technologických celků ve výrobě. Klasickým příkladem mechatronického systému je průmyslový robot (stroj + elektronika a řízení + IT včetně komunikace po síti).

Hlavními odbornými předměty jsou ve 3. a 4. ročníku předměty pneumatika, hydraulika, robotika, číslicová technika, měření a diagnostika, regulace, elektronika, teorie řízení, programování automatů. Uplatnění na pozici Mechatronik je díky vysoké poptávce strojírenských firem bezproblémové. Mechatroniku lze také studovat na FSI VYUT, bakalářské a magisterské studium.

23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ - Automatizace a informatika

Učební plán: Strojírenství – Automatizace a informatika (*.pdf, 993 kB)

Studium zaměření Automatizace a informatika je především o práci se špičkovými automaty firmy SIEMENS, TECO, FESTO a dalšími, s roboty firmy MITSUBISHI, řídícími systémy a počítači firem, které pak v praxi mužete najít v moderních provozech a firmách. A to nejen v těch našich, ale i v zahraničí. Zjednodušeni řečeno, studenti si "hrají" s počítači a drahými hračkami.
Pokračovat ve studiu tohoto oboru je pak možné nejen na fakultě strojního inženýrství VUT, ale i na Masarykově universitě nebo na MZLU v Brně, stejně jako na Vyšší odborné škole technické na Sokolské.

 

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

Učební plán: Ekonomika a podnikání (*.pdf, 522 kB)

Absolvent se uplatní na trhu práce především jako ekonom, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretář, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích, a to zejména ve výrobní a obchodní činnosti příslušného odborného zaměření (např. strojírenského, chemického apod.), které škola nabízí ve svém školním vzdělávacím programu. Absolvent připravovaný na základě tohoto RVP bude schopen posoudit výhody a nevýhody investice nebo obchodního kontraktu, vést obchodní jednání a prezentovat výrobek nebo službu odběratelům. Mezi jeho dovednosti patří i vedení účetnictví a zajišťování personální a administrativní agendy malé i velké organizace. Ve styku se zákazníkem bude jednat profesionálně a bude schopen používat dvou cizích jazyků. RVP vytváří také předpoklady pro to, aby absolvent byl připraven rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity.

 

78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM

Učební plán: Technické lyceum (*.pdf, 522 kB)

Technické lyceum je koncipováno jako odborné technické studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a výrazným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj technického myšlení. Absolvent technického lycea je připraven k terciárnímu studiu technických oborů; studiem získal vhled do problematiky technických oborů i konkrétní představu o náročnosti terciárního studia i jeho obsahu. Dále získal odborné kompetence uplatnitelné i při přímém vstupu na trh práce. Může se uplatnit na všech pracovištích, na kterých se vyžaduje připravenost k efektivní práci s prostředky informačních a komunikačních technologií, řešení jednodušších programátorských úloh, tvorba a úprava webových stránek, využívání CAD systémů, znalost dvou cizích jazyků, dodržování pravidel normalizace a standardizace, znalost základních poznatků z ekonomiky, řízení, pracovního práva a managementu.

 

82-41-M/06 VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAHÝCH KAMENŮ

Zaměření oboru:

  • Design ve zlatnictví a stříbrnictví
  • Design v uměleckém rytectví
  • Design v uměleckém kovářství
Leták: Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů (*.pdf, 678 kB)

Absolvent oboru výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů je na základě získané profesní profilace připraven uplatnit se ve sférách společenské praxe zaměřených na umělecké kovářství, umělecké rytectví, zlatnictví a stříbrnictví, broušení a rytí drahých kamenů. Uplatní se zejména v oblastech navrhování a realizace výtvarně užitkových a dekorativních předmětů, vytváření modelů a vzorů včetně jejich realizace v materiálu, technické přípravy výroby, řízení pracovních kolektivů, dílen apod.

 

 

nahoru